Regulamin wspólnoty ministranckiej

REGULAMIN
herb-2
 1. Wstęp
  1. Ministrantem parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim jest chłopak, który dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się służbie Panu Bogu i Wspólnocie Parafialnej. Chce on właściwie przeżywać liturgię w której uczestniczy, stara się o jej piękno i dba o nieustanny rozwój swojej wiary.
  2. Ministrant ma świadomość tego, jak ważne zadanie pełni w Kościele i zgromadzeniu liturgicznym i dokłada wszelkich starań, by właściwie wypełniać swoje obowiązki.
  3. Członek Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) stara się zachowywać właściwie nie tylko wtedy, gdy aktualnie pełni swoją służbę, ale również w domu, szkole, na boisku, itp.
  4. Ministrant to osoba, która powinna dawać świadectwo swojej przynależności do Pana Jezusa zawsze i wszędzie.
  5. Od członka wspólnoty ministranckiej w naszej parafii wymaga się odpowiednich cech (ukochanie modlitwy, punktualność, porządek, gorliwość, sumienność, posłuszeństwo, pracowitość, radość, odpowiednia postawa) i właściwego przygotowania.
  6. Ministrant i kandydat zobowiązany jest do pełnienia służby w wyznaczonym czasie a także do uczestnictwa w zbiórkach, spotkaniach i próbach.
 2. Przystąpienie do wspólnoty ministranckiej
  1. Aby cieszyć się mianem „ministranta parafii w Chełmie Śląskim” trzeba najpierw przejść okres przygotowania i ukończyć pozytywnie okres bycia kandydatem.
  2. Chęć włączenia do grona kandydatów można zgłosić w dowolnym momencie roku.
  3. Okres kandydacki trwa w przybliżeniu rok. Może zostać wydłużony bądź skrócony przez księdza Opiekuna.
  4. Przed uzyskaniem stopnia ministranta należy wykazać się określoną wiedzą i przygotowaniem.
 3. Strój
  1. Ministrant zobowiązany jest do dbałości o czystość swojej komży.
  2. Ze względu na szczególną bliskość Pana Jezusa i ważność wykonywanych czynności ministrant w sposób szczególny dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę.
  3. Członkowie LSO, w zależności od wieku, służą w:
   1. Kandydat – komża i sutanka
   2. Ministrant młodszy (podstawówka i 1 kl. Gimnazjum) – komża, czarna sutanka i kołnierz
   3. Ministrant starszy (2, 3 Gimnazjum i starsi) – komża i czarna sutanka
   4. Animatorzy i wyznaczeni ministranci – alba i cingulum
  4. Ministrant przychodzi na służbę w schludnym i czystym ubraniu. W niedzielę i uroczystości powinno być to ubranie odświętne. Obowiązują długie spodnie.
 4. Służba liturgiczna
  1. Odbywa się według planu wyznaczonego przez ks. Opiekuna.
  2. Każdy ministrant jest zobowiązany do obecności w kościele na swojej służbie.
  3. Rzeczą niezwykle piękną i chwalebną jest służba dodatkowa, w dni inne niż wynika to z planu. Służba dodatkowa ma jednak właściwą wartość tylko wtedy, gdy sumiennie wypełniane są obowiązki podstawowe.
  4. Każdy ministrant, który z określonego powodu nie będzie mógł być na służbie bądź zbiórce powinien powiedzieć o tym odpowiednio wcześniej ks. Opiekunowi.
  5. Ministrant, który nie może być obecny na swojej służbie powinien postarać się o zastępstwo.
  6. Obecność na służbach podlega systemowi punktacji określonemu przez ks. Opiekuna.
  7. Ministrant przy ołtarzu zachowuje się godnie, poważnie, nie rozgląda się, nie rozmawia, ma złożone ręce, aktywnie uczestniczy w śpiewie, modlitwie, stara się przeżywać liturgię jak najlepiej, dokłada wszelkich starań, by jego służba podobała się Panu Bogu.
 5. Formacja
  1. Członek LSO powinien:
   1. Dbać o coraz większe pogłębienie swojej relacji z Chrystusem
   2. Dawać innym dobry przykład
   3. Unikać wszystkiego co sprzeciwia się godności ministranta
   4. Odnosić się z szacunkiem do innych, szczególnie starszych
  2. Ministrant, który służy przy ołtarzu powinien być w stanie łaski uświęcającej.
  3. Ministrant może brać udział w letnich rekolekcjach
  4. Ministrant dba o osobistą formację i prowadzi życie sakramentalne.
  5. W zakrystii obowiązuje cisza.
  6. 5 minut przed Mszą św. ministranci odmawiają wraz z kapłanem modlitwę przed służeniem.
  7. Członek LSO powinien często przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania.
 6. Inne
  1. Ministranci podzieleni są na grupy, w których mają starać się jak najlepiej ze sobą współpracować. Każda grupa ma swojego szefa (grupowego).
  2. Ministrant jest zobowiązany do czytania ogłoszeń dla ministrantów.
  3. W sposób szczególny dba o porządek w zakrystii, także w szafach, w których znajdują się stroje.
  4. Członek LSO bierze aktywny udział w różnego rodzaju spotkaniach a także w miarę możliwości uczestniczy w zajęciach pozaliturgicznych i wyjazdach.
  5. Członkowie poszczególnych grup są zobowiązani do posłuszeństwa względem grupowego.
  6. Ministrant parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim przychodzi do kościoła 15 min. przed rozpoczęciem liturgii.
  7. Ministrant dba o sprzęty, naczynia i stroje liturgiczne.
  8. Dobre zachowanie i postawa są nagradzane, zaś złe – karane.
  9. Wszelkie problemy i trudne sytuacje ministranci zgłaszają ks. Opiekunowi.
  10. Ministranci, którzy sprzedają prasę, przed zakończeniem Mszy Św. udają się do zakrystii i wyznaczone miejsce.
  11. Różnego rodzaju obowiązki, posługi i funkcje, nie ujęte w regulaminie ustala ks. Opiekun.
  12. Ks. Opiekun w razie potrzeb może dokonywać zmian w regulaminie.