Regulamin Wspólnoty Ministranckiej

herb-2
 
I. WSTĘP
1. Ministrantem parafii Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim jest chłopiec, który dobrowolnie i bezinteresownie oddaje się na służbę Panu Bogu. Chce on właściwie przeżywać liturgię, w której uczestniczy. Stara się o jej piękno i dba o nieustanny rozwój swojej wiary.
2. Ministrant ma świadomość tego, jak ważne zadanie pełni w Kościele i zgromadzeniu liturgicznym oraz dokłada wszelkich starań, by właściwie wypełniać swoje obowiązki.
3. Członek Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) stara się dawać świadectwo swojej wiary i zachowywać właściwie nie tylko wtedy, gdy aktualnie pełni swoją służbę, ale również w domu, szkole, na boisku, itd.
4. Wspólnota ministrancka jest zbudowana hierarchicznie. Wyróżniamy następujące stopnie: kandydat, ministrant młodszy, ministrant starszy, animator.
5. Patronem wspólnoty ministranckiej jest święty Tarsycjusz. Wpatrujemy się także w przykład życia św. Jana Bosko, Jose del Rio i bł. Pier Giorgio Frassatiego.
6. Hymn wspólnoty ministranckiej to pieśń Króluj nam Chryste.
 
II. PRZYSTĄPIENIE DO WSPÓLNOTY MINISTRANCKIEJ
1. Chęć włączenia do grona kandydatów można zgłosić w dowolnym momencie roku. Osoba taka otrzymuje indeks, w którym należy zebrać określoną ilość podpisów.
2. Po wypełnieniu indeksu, chłopiec otrzymuje strój kandydacki.
3. Okres kandydacki trwa w przybliżeniu rok. Może zostać wydłużony bądź skrócony w zależności od okoliczności.
4. W okresie kandydackim chłopiec jest zobowiązany do służby na wyznaczonych mszach, uczestnictwa w zbiórkach, obserwowania służby starszych kolegów, zdobywania wiedzy i umiejętności liturgicznych oraz pogłębiania swojej wiary.
5. Przed uzyskaniem stopnia ministranta młodszego należy wykazać się określoną wiedzą i przygotowaniem, zdając egzamin teoretyczny oraz praktyczny.
 
III. STRÓJ
1. Ministrant zobowiązany jest do dbałości o schludny wygląd swojego stroju.
2. Ministrant dba o swój wygląd zewnętrzny i higienę osobistą.
3. Członkowie LSO służą w:
a) Kandydaci – komża i sutanka;
b) Ministranci młodsi – komża, sutanka i kołnierz;
c) Ministranci starsi – komża i czarna sutanka;
d) Animatorzy i wyznaczeni ministranci – alba i pas lub cingulum.
4. Ministrant przychodzi na służbę w schludnym i czystym ubraniu. W niedziele i uroczystości powinno być to ubranie odświętne. Obowiązują długie spodnie.
 
IV. SŁUŻBA LITURGICZNA
1. Ministrant i kandydat zobowiązany jest do pełnienia służby w wyznaczonym czasie, a także do uczestnictwa w zbiórkach, spotkaniach i próbach.
2. Rozróżniamy dwa rodzaje służb:
a) w niedziele i uroczystości oraz soboty wieczór;
b) służby tygodniowe.
3. Służba w niedziele, uroczystości oraz soboty wieczór odbywa się wg grafiku grup, na które ministranci są dzieleni przez księdza Opiekuna.
4. Plan służb tygodniowych jest ustalany w porozumieniu z rodzicami wg możliwości ministrantów. Każdy wybiera dwie msze – jedną poranną i jedną wieczorną.
5. Każdy ministrant jest zobowiązany do obecności w kościele na swojej służbie.
6. Ministrant, który nie może być obecny na swojej służbie powinien postarać się o zastępstwo.
7. Obecność na służbach podlega systemowi punktacji określonemu przez ks. Opiekuna. Punkty wpisuje tylko najstarszy obecny ministrant lub animator.
8. Nieobecność na służbie może być usprawiedliwiona na pisemną prośbę rodziców, dostarczoną przed końcem miesiąca.
9. Najlepiej punktujący ministranci danego miesiąca są nagradzani.
10. Wobec ministrantów lekceważących służbę (zdobycie minusowej liczby punktów) są wyciągane konsekwencje. Jeśli minusowa zdobycz punktowa jest jednorazowa, to ministrant zostaje na okres tygodnia zdegradowany o jeden stopień. Jeśli sytuacja powtórzy się w kolejnym miesiącu, ministrant zostaje zdegradowany o jeden stopień na okres miesiąca. Jeśli sytuacja powtórzy się w kolejny raz, ministrant zostaje zawieszony na czas jednego miesiąca, musząc jednocześnie być obecnym na swoich służbach na kościele. Jeśli, pomimo to, sytuacja znowu się powtórzy, ministrant zostaje usunięty ze wspólnoty.
11. Ministrant przychodzi do kościoła nie wcześniej jak 15 min. i nie później jak 10 min. przed rozpoczęciem liturgii.
12. W zakrystii obowiązuje cisza oraz nabożne skupienie (SILENTIUM RELIGIOSUM).
13. 5 minut przed rozpoczęciem liturgii ministranci odmawiają stosowne modlitwy. Wszystkie ustalenia dotyczące służby (podział funkcji) należy poczynić przed tym punktem.
14. Ministrant przy ołtarzu zachowuje się w sposób godny miejsca i tajemnicy, w której bierze udział. Jego postawa jest wyrazem jego wewnętrznego nastawienia – ma złożone ręce, aktywnie uczestniczy w śpiewie i modlitwie.
15. Ministrant, który służy przy ołtarzu powinien być w stanie łaski uświęcającej, co umożliwia mu przyjęcie Komunii Świętej.
 
V. FORMACJA
1. Formacja dotyczy trzech wymiarów: człowieczeństwa, duchowości oraz liturgii.
2. Fundamentem wszystkich wymiarów formacji jest dom i życie rodzinne, wspomagane przez wspólnotę ministrancką.
3. Formacja ma za zadanie ukształtować człowieka, który nie tylko zna Boże przykazania i naukę moralną Kościoła, ale także według nich układa swoje życie.
4. Formacja odbywa się poprzez: cotygodniowe zbiórki, pielgrzymki diecezjalne, dekanalne dni skupienia, rekolekcje wakacyjne i inne.
5. Szczególny nacisk kładzie się na rekolekcje wakacyjne (diecezjalne lub parafialne).
6. Trzy filary formacji duchowej stanowią: codzienna osobista modlitwa, regularna spowiedź oraz pełne uczestnictwo w Eucharystii.
7. Ministrant chętnie czyta Pismo Święte.
8. Ministrant sumiennie uczestniczy w katechezie szkolnej.
 
VI. INNE
1. Wszelkie problemy i trudne sytuacje ministranci zgłaszają ks. Opiekunowi.
2. Ksiądz Opiekun jest instancją rozstrzygającą i ostateczną we wszelkich sprawach dotyczących wspólnoty ministranckiej.
3. Współpracownikami księdza Opiekuna są animatorzy, ustanowieni przez księdza Arcybiskupa. Ministranci winni wykonywać ich polecenia tak, jakby to sam ksiądz Opiekun je wydawał.